Ασφάλειες

Γενικά

Η ασφάλιση υγείας στην Ελβετία είναι υποχρεωτική.

Οι ασφάλεια χωρίζεται σε 4 κατηγορίες. Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε κατηγορία ασφάλειας.

  1. Ασφάλιση Υγείας
  2. Ασφάλιση έναντι τραυματισμών/ατυχημάτων (για εργαζομένους)
  3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων – Responsabilité Civil
  4. Ασφάλιση για φυσικές καταστροφές (για το σπίτι) (ECA)